chemiczny

Encyklopedia PWN

przemiana jednych substancji zw. substratami w inne substancje zw. produktami reakcji chemicznych, → reakcja chemiczna.
rząd reakcji chemicznej, rzędowość reakcji chemicznej,
suma wykładników potęg, w których występują stężenia reagentów w równaniu opisującym szybkość reakcji chemicznej.
stowarzyszenie nauk.-techn., zał. 1946, zrzeszające inżynierów i techników przemysłu chem., działające w ramach Federacji Stow. Nauk.-Techn. w Polsce;
pierwiastek chemiczny w stanie niezwiązanym — substancja prosta, lub związek chemiczny — substancja złożona.
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
adsorpcja chemiczna, chemisorpcja,
adsorpcja zachodząca w wyniku tworzenia się wiązań chemicznych między adsorbatem a adsorbentem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia