aktywny

Encyklopedia PWN

biol. zasady sformułowane przez niem. fizjologa J. Aschoffa, wg których ustala się wewn. rytm dobowy funkcji fizjol. zwierząt bez wpływu naturalnego następstwa światła i ciemności;
radar
[ang. Radio Detecting and Ranging],
radiolokator, stacja radiolokacyjna,
urządzenie radioelektroniczne lub system złożony ze współpracujących ze sobą urządzeń radioelektronicznych;
substancje hamujące aktywność enzymatyczną.
związki org. o cząsteczkach, w których występuje co najmniej jedno bezpośrednie wiązanie C–M, tj. wiązanie między atomami węgla (C) i metalu (M), z wyjątkiem węglików, cyjanków oraz karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
aktywność słoneczna, aktywność magnetyczna Słońca,
zespół zjawisk obserwowanych w atmosferze Słońca (plamy słoneczne, bryzgi chromosferyczne, flokuły, pochodnie słoneczne, protuberancje, rozbłyski słoneczne) związany z wypływaniem pola magnetycznego z jego wnętrza.
polityka społ. uczestnictwo w procesie produkcji społecznej, wykonywanie pracy przynoszącej dochód.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia