aktywny

Encyklopedia PWN

galaktyki, w których jądrach zachodzą intensywne procesy dysypacji energii nie związane bezpośrednio z ewolucją gwiazd, a prowadzące do emisji promieniowania.
chem. obszar powierzchni katalizatora stałego (kontaktu), na którym zachodzi chemiczna adsorpcja cząstki substratu i tworzenie się kompleksu aktywnego.
optycznie aktywne substancje, substancje optycznie czynne,
substancje wykazujące aktywność optyczną, czyli skręcające płaszczyznę polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo w prawo lub w lewo o pewien, charakterystyczny dla danej substancji kąt;
gwiazdy zmienne wykazujące dużą aktywność magnetyczną (która jest wynikiem oddziaływania pól magnetycznych z ruchami materii w zewnętrznych warstwach gwiazd);
system korygujący jakość obrazu w teleskopie opt. przez ciągłą modyfikację kształtu zwierciadła głównego i dobieranie odpowiedniego położenia zwierciadła wtórnego;
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia