Termodynamiczna

Encyklopedia PWN

fiz. stan układu termodynamicznego, w którym nie występują żadne makroskopowe przepływy (np. substancji, ciepła) i parametry układu (np. ciśnienie, temperatura, energia wewnętrzna) nie zmieniają się w czasie.
temperatura określona w sposób uniwersalny (w odróżnieniu od temp. empirycznej), w oparciu o podstawowe prawa dla gazu doskonałego lub zależność określającą sprawność cyklu Carnota.
termodynamiczny obieg, cykl termodynamiczny, obieg cieplny, cykl cieplny,
fiz. przebiegający cyklicznie zespół procesów termodynamicznych, po wykonaniu których układ termodynamiczny (często zw. ciałem roboczym lub czynnikiem termodynamicznym) wraca do stanu początkowego;
termodynamiczne bodźce, uogólnione siły termodynamiczne,
fiz. w termodynamice procesów nieodwracalnych wielkości będące przyczyną zachodzenia nieodwracalnych procesów transportu (przenoszenia energii, masy, ładunku itp.) w układzie termodynamicznym;
termodynamiczny proces, przemiana termodynamiczna,
ciągła zmiana w czasie termodynamicznego stanu układu fiz. od stanu początkowego do końcowego, które są stanami równowagi termodynamicznej;
proces termodynamiczny, przebiegający od stanu A do stanu B, dla którego nie jest możliwe przejście odwrotne (od B do A);
proces termodynamiczny, przebiegający od stanu A do stanu B, dla którego jest możliwe przejście odwrotne (od B do A) przez te same stany pośrednie układu i otoczenia;
wielkości fiz. określone dla stanu równowagi układu termodynamicznego; → funkcje stanu termodynamicznego.
fiz. wielkości charakteryzujące stan układu termodynamicznego.
pojęcie z dziedziny termodynamiki statyst.;
fiz. substancja przenosząca ciepło i wykonująca pracę w przemianach termodynamicznych, m.in. w obiegu termodynamicznym silników i maszyn cieplnych;
fiz. graficzne przedstawienie procesu termodynamicznego, sporządzone w celu przeprowadzenia analizy procesów zachodzących w maszynach cieplnych, silnikach, urządzeniach chłodniczych;
fiz. kryterium obowiązujące w układach utrzymywanych przez zewn. bodźce termodynamiczne w stanach dalekich od równowagi;
fiz. funkcje niezależnych parametrów makroskopowych, za pomocą których można jednoznacznie opisać stan układu termodynamicznego.
fiz. makroskopowy układ fiz. podlegający prawom termodynamiki;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

termodynamika «dział fizyki zajmujący się badaniem zjawisk cieplnych bez wnikania w wewnętrzną budowę ciał»
• termodynamiczny
proces termodynamiczny «ciąg zjawisk połączony z wymianą pracy i ciepła z otoczeniem»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia