Kodowanie

Encyklopedia PWN

mutacja
[łac. mutatio ‘zmiana’],
genet. trwała zmiana w informacji genetycznej danego organizmu, polegająca na zmianie ilości lub struktury materiału genetycznego;
firmowa nazwa urządzeń elektronicznych konstruowanych i produkowanych w firmie Kudelski SA w Szwajcarii, zał. przez Stefana Kudelskiego;
genet. DNA, które nie koduje mRNA, tRNA, rRNA ani białek;
operon
[łac.],
genet. specyficzna i powszechna u bakterii strukturalna i funkcjonalna jednostka genomu bakteryjnego, zawierająca od 2 do kilku kolejno ułożonych genów strukturalnych kodujących enzymy jednego szlaku metabolicznego oraz, położone bezpośrednio przed genami, sekwencje operatora i promotora kontrolujące ich aktywność transkrypcyjną;
psychol. zdolność do kodowania informacji (zapamiętywania), przechowywania i odtwarzania (rozpoznawania i wydobywania) przeszłych doświadczeń; obejmuje p. sensoryczną (ultrakrótką), p. krótkotrwałą (operacyjną) i p. długotrwałą;
państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, z siedzibą w Warszawie, świadczące usługi pocztowe i niektóre usługi bankowe, a także zajmujące się emisją i wprowadzaniem do obiegu znaczków pocztowych, kolportażem prasy i wydawnictw oraz działalnością w dziedzinie filatelistyki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia