Forma

Encyklopedia PWN

filoz. w estetyce F. Nietzschego (Narodziny tragedii) jedna z form sztuki klasycznej, charakteryzująca się harmonią, umiarkowaniem, duchowością; źródło doskonałości formalnej, porządku linii, plastycznej subtelności;
poligr. zestaw oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii) lub ich negatywów albo diapozytywów, przygotowany zgodnie z zamierzonym układem typograficznym;
ekon. akcja wydana w formie dokumentu,
sonatowa forma, allegro sonatowe,
forma muzyczna, jedna z głównych w muzyce instrumentalnej XVIII–XIX w.,
muz. schemat budowy utworu muz.;
w świetnej, w najlepszej formie.
muz. forma zakładająca odmienne opracowanie muzyczne kolejnych zwrotek utworu wokalnego z tekstem, np. romantyczna pieśń przekomponowana.
sankcjonowane przez prawo karne stadia realizacji czynu zabronionego (tzw. formy stadialne) oraz sposoby współdziałania kilku osób w jego popełnieniu (tzw. formy zjawiskowe).
formy przejściowe, brakujące ogniwa,
formy zwykle kopalnych organizmów łączące cechy budowy 2 różnych grup systematycznych;
Formo Ivar, ur. 24 VI 1951, Oslo, zm. 26 XII 2006, Nordmarka (w rejonie Oslo),
norw. biegacz narciarski;
postacie, w których rośliny przeżywają najbardziej niekorzystną porę roku (zima, susza), wyróżnione na podstawie najbardziej charakterystycznej cechy — umiejscowienia pąków odnawiających;
historia form, niem. Formgeschichte, morfokrytyka,
w egzegezie bibl. element badań nad historią powstania tekstu, a zarazem nazwa szkoły i metody w hermeneutyce biblijnej, wpływowej w protestantyzmie liberalnym 1. poł. XX w.;
formy powierzchni Ziemi powstałe w wyniku działalności człowieka; rozróżnia się wśród nich formy wklęsłe i wypukłe;
formy powierzchni Ziemi powstałe w wyniku akumulacji szczątków org. oraz działalności żywych organizmów roślinnych (formy fitogeniczne) i zwierzęcych (formy zoogeniczne);
spotkania artyst. organizowane 1965–73 co 2 lata w Elblągu.
formy rzeźby terenu powstające w wyniku niszczącej (erozyjnej) lub budującej (akumulacyjnej) działalności wiatru,
stowarzyszenie zał. 1970 jako sekcja Koła Nauk. w PWSFTViT w Łodzi, działające do 1979;
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
geomorfologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, morphḗ ‘kształt’, lógos ‘nauka’],
nauka o rzeźbie powierzchni Ziemi;
technika wykonywania odlewów;

Słownik języka polskiego PWN

forma
1. «wygląd czegoś»
2. «przejaw czegoś»
3. «układ skoordynowanych elementów»
4. «zespół środków artystycznych użytych przez artystę; też: wyraz zewnętrzny dzieła sztuki»
5. «stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka»
6. «stan sprawności organizmu osiągnięty na skutek treningu»
7. «sposób postępowania, zachowania się»
8. «szablon, wykrój»
9. «naczynie do pieczenia ciasta»
10. «naczynie nadające kształt roztopionej masie plastycznej»
11. «według Arystotelesa: istota pojęciowa przedmiotu»
12. «według Kanta: wkład umysłu do poznawanego przedmiotu»
13. «budowa wyrazu»
14. «wielomian jednorodny wielu zmiennych»
15.  «zespół elementów drukarskich przygotowany do druku»

• formowy
bezosobowa forma czasownika jęz. «forma nieokreślająca osoby, np. zrobiono, umyto»
forma peryfrastyczna «forma opisowa, np. zwycięzca spod Racławic, zamiast: Kościuszko»
forma recesywna «forma wyrazu wychodząca z użycia»
forma sonatowa «pierwsza część sonaty, symfonii lub koncertu»
optima forma [wym. optima forma] «w najlepszej formie»
pro forma «dla zachowania pozorów»
szkatułkowa forma, kompozycja utworu, dzieła itp. «forma, kompozycja utworu, dzieła polegająca na wpleceniu w opowieść główną opowiadań pobocznych, stanowiących odrębne całości»
formy supletywne «formy należące do tego samego wzorca odmiany wyrazów, ale niezwiązane pokrewieństwem etymologicznym, np. człowiek – ludzie, ja – mnie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia