żyzność gleby
 
Encyklopedia PWN
żyzność gleby,
zespół właściwości fiz., chem. i biol. gleby, który zapewnia rosnącym na niej roślinom właściwe warunki wegetacji, zwłaszcza składniki pokarmowe, wodę i powietrze glebowe;
o żyzności gleby decyduje zasobność gleby i jej właściwości sprzyjające transportowi składników pokarmowych między glebą a rośliną; naturalna żyzność gleby jest wynikiem procesu glebotwórczego i zależy od składu mech., czyli składu granulometrycznego gleby (zwłaszcza koloidów glebowych), jej właściwości chem. (zawartość dostępnych składników pokarmowych i próchnicy, odczyn glebowy), fiz. (stosunki wodno-powietrzne) i biol. (np. zawartość drobnoustrojów glebowych); nabytą żyzność gleby uzyskuje się przez nawożenie, uprawę, stosowanie płodozmianu i in. zabiegi agrotechn. oraz melioracyjne; żyzność gleby decyduje o roln. produkcyjności gleby; żyzność gleby jest ważnym elementem urodzajności gleby, niekiedy bywa z nią utożsamiana.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia