rozwód
 
Encyklopedia PWN
rozwód,
rozwiązanie ważnie zawartego małżeństwa za życia obojga małżonków;
współcześnie rozwód jest dopuszczalny niemal we wszystkich państwach, przy czym niektóre ustawodawstwa traktują rozwód jako sankcję za zawinione naruszenie obowiązków małżeńskich, inne — jako środek likwidacji małżeństwa nie mogącego spełnić swej funkcji, jeszcze inne pozostawiają małżonkom swobodę decyzji co do rozwiązania ich związku. Według prawa polskiego o rozwodzie orzeka sąd okręgowy na żądanie jednego lub obojga małżonków; orzeczenie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nastąpił zupełny (zerwanie więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej) i trwały (brak możliwości pojednania) rozkład pożycia. Orzekając rozwód sąd ustala, czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia, co ma znaczenie dla stosunków majątkowych, a zwłaszcza alimentacji małżonków; na żądanie małżonków sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie; rozwód nie może być orzeczony, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny, a małżonek niewinny nie wyraża zgody na rozwód, chyba że odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego; mimo istnienia wszystkich przesłanek dopuszczalności rozwodu nie można go udzielić, jeśli z powodu rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci. Łącznie z orzeczeniem rozwodu sąd rozstrzyga o alimentach na rzecz wspólnych dzieci i o władzy rodzicielskiej względem małoletnich dzieci; sąd orzeka o sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnego mieszkania, a w wypadkach rażącego zachowania jednego z nich może nakazać jego eksmisję; może też dokonać podziału majątku wspólnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia