rodzicielska władza
 
Encyklopedia PWN
rodzicielska władza,
zespół praw i obowiązków rodziców względem małoletniego dziecka, związanych z wychowaniem, pieczą nad jego osobą i majątkiem, przedstawicielstwem ustawowym; w polskim prawie władzę rodzicielską reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
władza rodzicielska powinna być wykonywana zgodnie z dobrem dziecka oraz interesem społecznym; w Polsce władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom (w razie sądowego ustalenia ojcostwa o przyznaniu władzy rodzicielskiej ojcu, decyduje sąd); rodzice mogą zostać pozbawieni władzy rodzicielskiej przez sąd, jeżeli nadużywają władzy rodzicielskiej, rażąco zaniedbują swe obowiązki lub zachodzi trwała przeszkoda w jej wykonywaniu; gdy wymaga tego dobro dziecka, sąd może władzę rodzicielską ograniczyć; jeżeli władza rodzicielska nie przysługuje żadnemu z rodziców albo rodzice są nieznani, sąd ustanawia dla dziecka opiekę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia