populacja
 
Encyklopedia PWN
populacja
[łac. populatio ‘ludność’],
biol., ekol. grupa osobników jednego gatunku na określonym terenie, krzyżujących się między sobą (a zatem mających wspólną pulę genową), lecz z reguły izolowanych od innych populacji tego samego gatunku;
strukturę populacji określa m.in. jej zagęszczenie, proporcje liczebności samców i samic, osobników dorosłych i młodych. Liczebność populacji może, pod wpływem zmian środowiskowych, ulegać zmianom okresowym lub ciągłym; populacje różnych gatunków składające się na zespoły, biocenozyekosystemy stanowią przedmiot badań ekologii (populacjologia); wspólna pula genowa populacji jednogatunkowej ulega zmianom pod wpływem działania doboru naturalnego, co jest przedmiotem badań genetyki populacyjnej i ewolucjonizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia