gęstość
 
Encyklopedia PWN
gęstość,
wielkość fizyczna charakteryzująca rozkład przestrzenny rozważanej wielkości fizycznej, np. masy, siły, pędu, energii, ładunku elektrycznego;
dla rozkładu jednorodnego gęstość wielkości A jest równa stosunkowi tej wielkości w rozważanym obszarze do objętości V tego obszaru; dla rozkładu niejednorodnego gęstość określa się w danym punkcie i stanowi ona granicę tego stosunku, gdy objętość rozważanego obszaru (zawierającego dany punkt) dąży do 0.
Gęstość lub gęstość masy (masa właściwa) ρ = m/V, gdzie m — masa rozważanego ciała o objętości V; gęstość siły ciężkości (ciężar właściwy) &gammavec.x; = /V = ρ, gdzie — siła ciężkości działająca na ciało (ciężar ciała), — przyspieszenie nadawane ciału przez siłę ciężkości (na Ziemi — przyspieszenie ziemskie); gęstość pędu &pivec.x; = /V = ρ, gdzie — pęd i — prędkość ciała; gęstość ładunku elektrycznego: ρ = Q/V, gdzie Q — całkowity ładunek w obszarze V; gęstość prądu elektrycznego: = ρ++ + ρ, gdzie ρ+, + i ρ, — gęstości i prędkości dodatniego i ujemnego ładunku elektrycznego (ρ = ρ+ + ρ).
Oprócz zdefiniowanych wyżej gęstości objętościowych (dla przestrzennych rozkładów), wprowadza się analogicznie gęstości powierzchniowe i liniowe, odpowiednio dla rozkładów powierzchniowych i liniowych. W wypadku wielkości fizycznych charakteryzujących przepływ, gęstość (objętościowa) jest równocześnie gęstością (powierzchniową) strumienia tej wielkości i jej wartość określa ilość tej wielkości przepływającą w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni, prostopadłą do kierunku przepływu; gęstość pędu jest więc gęstością strumienia masy; gęstość prądu elektrycznego — gęstością strumienia ładunku (natężenia prądu elektrycznego); wartość (długość) wektora jest równa stosunkowi natężenia prądu elektrycznego I do pola powierzchni S prostopadłej do kierunku przepływu prądu: j = I/S.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia