ciężar właściwy
 
Encyklopedia PWN
ciężar właściwy,
wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca działanie siły ciężkości na ciało i równa ciężarowi jednostki objętości ciała (ciężar);
c.w. ciała w jakimś punkcie jest określony wzorem , gdzie ΔV jest objętością części ciała zawierającej rozważany punkt, Δ jest ciężarem tej części ciała; c.w. ciała jest równy iloczynowi gęstości (masy) ciała ρ i przyspieszenia swobodnego spadania , czyli &gammavec.x; = ρ ; przyspieszenie dla ciał na Ziemi nazywa się przyspieszeniem ziemskim; c.w. ciała jest na ogół różny dla różnych jego części, gdyż przy przechodzeniu od jednej części do drugiej może ulegać zmianie zarówno gęstość ciała (ciało może być niejednorodne), jak i przyspieszenie swobodnego spadania; c.w. ciała na Ziemi jest inny niż na innych ciałach niebieskich, gdyż przyspieszenie g w istotny sposób zależy od masy, promienia i prędkości kątowej obrotu ciała niebieskiego. Podstawową jednostką ciężaru właściwego jest niuton na metr sześcienny (N/m3).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia