definicja
 
Encyklopedia PWN
definicja
[łac. definitio ‘odgraniczenie’, ‘określenie’],
log. we współcz. metodologii i logice termin, przez który rozumie się definicję realną bądź nominalną;
ogólnie: zdanie (lub układ zdań) odpowiadające na pytanie o strukturze „co to jest a?”. Definicja normalna jest zdaniem złożonym z 2 członów: definiowanego (łac. definiendum) i definiującego (łac. definiens), połączonych spójnikiem definicyjnym („jest to”, „to tyle, co” itp.). Definicja realna jest to jednoznaczna charakterystyka przedmiotu przez podanie cech jemu tylko właściwych; w postaci klas. — charakterystyka definiowanego gatunku (np. kwadrat) przez podanie nadrzędnego rodzaju (np. prostokąt) i różnicy gatunkowej (równoboczny). Definicja nominalna polega na wskazaniu znaczenia danego wyrażenia przez podanie wyrażenia równoznacznego (definicja treściowa) lub równoważnego (definicja zakresowa); rodzajami definicji nominalnej są: definicja analityczna (sprawozdawcza), podająca przyjęte w danym języku znaczenie definiowanego wyrażenia; definicja syntetyczna (projektująca), która podaje znaczenie nowe, wprowadzane na mocy konwencji terminologicznej; definicja regulująca, która modyfikuje zastane w języku znaczenie wyrażenia w celu uściślenia go. Definicje odpowiadające wprost na pytanie o strukturze „co to jest a?” zw. są definicjami wyraźnymi, pozostałe zaś — definicjami w uwikłaniu (definicja przez postulaty, definicja indukcyjna, definicja przez abstrakcję). Definicją cząstkową jest zdanie lub układ zdań podający tylko niektóre kryteria stosowalności danego wyrażenia (np. tylko warunek konieczny lub tylko warunek wystarczający).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia