normalna

Encyklopedia PWN

normalna
[łac.],
mat. synonim prostopadłej (do krzywej, do powierzchni), używany głównie w geometrii różniczkowej;
log. rodzaj definicji, w której, w przeciwieństwie do definicji aksjomatycznej, występuje różnica między członem definiowanym i definiującym, a w przeciwieństwie do definicji cząstkowej, zakresy tych członów są identyczne; np. definicja klasyczna.
mat. płaszczyzna prostopadła do wektora stycznego w danym punkcie krzywej gładkiej.
fiz. umownie przyjęte wartości ciśnienia (tzw. ciśnienie normalne), p0 = 1 atm = 1013,25 hPa, i temperatury (tzw. temperatura normalna), t0 = 0°C = 273,15 K, dla których podaje się zwykle wartości wielkości fizycznych charakteryzujące ciała;
ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest rtęć pokryta pastą z siarczanu rtęci (Hg2SO4) i siarczanu cynku (ZnSO4), dodatnią — amalgamat cynku, elektrolitem — nasycony roztwór ZnSO4;
techn. wyrazy ciągu geom. o ilorazie (n = 5, 10, 20, 40, 80), przyjętego za podstawę stopniowania wartości parametrów danego typu wyrobów;
mat. dla podrozmaitości N w rozmaitości M jest to podzbiór otwarty UM, zawierający N i taki, że istnieje retrakcja deformacyjna UN; intuicyjnie znaczy to, że otoczenie U jest „pogrubieniem” N w M, które można w sposób ciągły z powrotem „zgnieść” do jego podzbioru N;
stężenie roztworu wyrażane stosunkiem liczby gramorównoważników składnika do objętości roztworu;
ekon. zysk przedsiębiorstwa występujący, gdy cena zrównuje się z minimum przeciętnych długookresowych kosztów całkowitych;
rozkład normalny, rozkład Gaussa,
mat., statyst. jeden z najczęściej spotykanych w praktyce rozkładów prawdopodobieństwa typu ciągłego, → rozkład zmiennej losowej.
drgania (o małej amplitudzie) atomów tworzących sieć krystaliczną wokół ich położeń równowagi.
Małysz Adam, ur. 3 XII 1977, Wisła,
skoczek narciarski;
Marshall
[ma:rszl]
Alfred Wymowa, ur. 26 VII 1842, Londyn, zm. 12 VII 1924, Cambridge,
brytyjski ekonomista, z wykształcenia matematyk.
miara sił wewn. powstających w ciele odkształcanym pod wpływem obciążenia zewn., oddziaływania temperatury (n. cieplne), obróbki cieplnej (np. n. hartownicze), procesu krzepnięcia (n. odlewnicze) i in. oddziaływań zewn. (odkształceń plast., połączeń skurczowych).
kurtoza
[gr.],
statyst. parametr określający stopień koncentracji rozkładu zmiennej losowej wokół wartości oczekiwanej;
Morgenstern Thomas, ur. 30 X 1986, Spittal an der Drau (Karyntia),
austriacki skoczek narciarski;
metodol., naukozn. proces doskonalenia stanu wiedzy, dokonywania nowych odkryć naukowych.

Słownik języka polskiego PWN

normalna mat. «linia prosta przecinająca daną linię krzywą lub powierzchnię pod kątem prostym»
normalny I
1. «taki, jaki powinien być»
2. «najczęściej spotykany»
3. «zdrowy psychicznie i fizycznie»
4. «mający wszystkie przypisane sobie cechy, typowy»
normalny II «bilet pełnopłatny»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia