bilans księgowy
 
Encyklopedia PWN
bilans księgowy, bilans przedsiębiorstwa,
ekon. zestawienie wyrażonych wartościowo zasobów majątkowych (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów) na dany dzień, zwany bilansowym, którym jest zwykle ostatni dzień roku kalendarzowego.
bilans księgowy jest podstawowym, obok rachunku zysków i strat sprawozdaniem sporządzanym obligatoryjnie przez podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe; treść, układ, zakres i sposób weryfikacji i zatwierdzenia tego dokumentu są regulowane ustawowo; w Polsce, podobnie jak w UE, jest on prezentowany w formie jednostronnego zestawienia, przedstawiającego najpierw aktywa, a po ich zsumowaniu — pasywa; bilans księgowy może też mieć postać dwustronnej tablicy, w której po lewej stronie wykazuje się poszczególne składniki majątkowe i ich ogólną sumę, po prawej kapitały wg źródeł pochodzenia i ich ogólną sumę; suma aktywów jest równa sumie pasywów i jest określana jako suma bilansowa; bilans księgowy jest źródłem danych do analizy finansowej, umożliwia ocenę zmian pozycji finansowej i rentowności przedsiębiorstwa; oprócz bilansu księgowego, jako integralnej części sprawozdania finansowego, bilanse są sporządzane w takich sytuacjach jak: rozpoczęcie działalności przez podmiot gospodarczy, jego likwidacja, łączenie z innym podmiotem, podział, przekształcenia własnościowe, restrukturyzacja, sanacja itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia