rachunek zysków i strat
 
Encyklopedia PWN
rachunek zysków i strat,
ekon. składnik rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa; zestawienie elementów tworzących wynik finansowy w roku bieżącym i w roku poprzednim, odzwierciedlające uzyskane przychody i ponoszone koszty; jest też nazywany rachunkiem wyników.
Prawo bilansowe dopuszcza sporządzanie rachunku zysków i strat w 2 wariantach: porównawczym i kalkulacyjnym. Różnica między nimi sprowadza się do sposobu ujęcia kosztów działalności podstawowej. W pierwszym przypadku ujmuje się całkowite koszty produkcji wg rodzaju zużywanych czynników produkcji, korygowane o zmiany stanu zapasów produktów w celu uzyskania wielkości odpowiadającej produkcji sprzedanej. W drugim przypadku koszty są odnoszone do jednostki wyrobu, a ich suma jest zwiększana o koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Wynik finansowy jest tworzony na kilku poziomach. Wynik ze sprzedaży jest różnicą między przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów a kosztami sprzedanych produktów i towarów. Wynik operacyjny to wynik ze sprzedaży, skorygowany o różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi (głównie ze sprzedaży składników majątku trwałego i dotacji) oraz odpowiadającymi im kosztami. Wynik działalności gospodarczej to suma wyniku operacyjnego i wyniku operacji finansowych, będącego różnicą między przychodami finansowymi, głównie z tytułu dochodów z inwestycji finansowych i sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami finansowymi, związanymi z obsługą długu, zakupem papierów wartościowych, odpisami korygującymi wartość majątku finansowego. Wynik działalności gospodarczej skorygowany o saldo strat i zysków nadzwyczajnych, odzwierciedlające skutki finansowe zdarzeń losowych, tworzy wynik finansowy brutto. Po skorygowaniu go o obowiązkowe obciążenia, głównie o podatek dochodowy, jest ustalany wynik finansowy netto.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia