dochód
 
Encyklopedia PWN
dochód,
ekon. wszelkie wpływy osiągane w oznaczonym czasie przez jednostkę gospodarującą po potrąceniu kosztów ich uzyskania.
W prawie podatkowym dochód jest nadwyżką sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania i odnosi się do osób fizycznych i firm stosujących uproszczoną ewidencję zdarzeń gospodarczych, czyli zobowiązanych do prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. W przypadku przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych odpowiednikiem dochodu do opodatkowania jest wykazywany na rachunku strat i zysków zysk brutto powiększony o koszty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu i zmniejszony o dochody niepodlegające opodatkowaniu oraz skorygowany o przewidziane w przepisach odliczenia od dochodu. Dochód po opodatkowaniu to zysk brutto minus obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Dochód z inwestycji finansowych to łączne zwiększenie zainwestowanej kwoty pieniężnej. Składa się on ze zwiększenia wartości nabytych aktywów oraz okresowych płatności na rzecz inwestora, takich jak odsetki czy dywidendy. Dochód oczekiwany jest średnią wartością rozkładu prawdopodobieństwa możliwych dochodów.
Bibliografia
W. Pazio Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu, Warszawa 1994;
E.F. Brigham Podstawy zarządzania finansami, Warszawa 1996.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia