sprawozdania finansowe
 
Encyklopedia PWN
sprawozdania finansowe,
ekon. dokumenty w postaci zestawień liczbowych i uzupełniających informacji opisowych, sporządzane systematycznie w ramach sprawozdawczości finansowej przez jednostki prowadzące rachunkowość na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, obejmujące okres sprawozdawczy, najczęściej roczny;
pełne sprawozdanie finansowe jednostki składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku z przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu własnym); niekiedy elementem sprawozdania finansowego bywa także sprawozdanie z działalności; ustawa o rachunkowości zawiera zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, odrębnie dla banków, zakładów ubezpieczeń oraz pozostałych jednostek; dopuszcza możliwość sporządzania niepełnych sprawozdań finansowych, w formie uproszczonej, przez jednostki niefinansowe prowadzące działalność na mniejszą skalę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia