analiza termiczna
 
Encyklopedia PWN
analiza termiczna,
zespół metod analitycznych, których istotą jest pomiar zmian właściwości badanego materiału (obiektu) w czasie zmian temperatury.
Termograwimetria polega na pomiarze zmian masy badanej próbki w funkcji temp. lub czasu ogrzewania; służy do badania materiałów techn., określania zakresu temp. trwałości związków i in. W różnicowej analizie termicznej mierzy się różnicę temp. między badaną próbką a próbką porównawczą, w czasie ich programowanego ogrzewania, w różnicowej kalorymetrii zaś — moc potrzebną do zrównania temp. obu próbek; w obu technikach mierzona wielkość wskazuje na kierunek i wielkość efektu cieplnego, co pozwala na obliczenie entalpii procesu; metody te stosuje się do charakteryzowania wielu materiałów techn. (jak polimery, paliwa), minerałów, gleb oraz do określania czystości preparatów (np. farm.). Metody analizy termomechanicznej służą do badania zmian wielkości (objętości) obiektów w funkcji temp. i są wykorzystywane do badania rozszerzalności cieplnej ciał, przemian fazowych. Do technik termicznych zalicza się analizę gazu wydzielonego w czasie programowanego ogrzewania próbki, pozwalającą na badanie mechanizmów wysokotemperaturowych reakcji chemicznych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia