Holandia. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Holandia. Polityka społeczna.
Realizowana w Holandii polityka społeczna obejmuje zabezpieczenie i pomoc społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Kwestie te są regulowane przez 5 nar. aktów prawnych. Na szczeblu rządowym polityka społ. należy do kompetencji Minist. Spraw Socjalnych i Zdrowia, Minist. Gospodarki Mieszkaniowej i Urbanistyki oraz Minist. Kultury, Wypoczynku i Społ. Dobrobytu. Ubezpieczenie społeczne ma w Holandii charakter obowiązkowy i są nim objęci wszyscy pracujący oraz bezrobotni. Osoby objęte ubezpieczeniem są uprawnione, po ukończeniu 65. roku życia, do przejścia na emeryturę lub do otrzymania renty inwalidzkiej w razie trwałego lub przejściowego inwalidztwa. Ubezpieczeniem od wypadków przy pracy i chorób zaw. są objęci wszyscy pracownicy na koszt pracodawcy. Zasiłek chorobowy wynosi 80% zarobku i może być wypłacany przez 52 tygodnie. Ubezpieczenia zdrowotne są obowiązkowe; składki płacą pracujący i pracodawcy, a emeryci — pewien procent swoich emerytur; system zasiłków rodzinnych obejmuje ogół ludności; zasiłki te są wypłacane na trzecie i każde następne dziecko; składkę uiszcza pracodawca. Jeśli dochody rodziny nie osiągają poziomu określonego przepisami o opiece społ. — zasiłek jest wypłacany także na pierwsze i drugie dziecko; wypłaca się go dla dzieci do 16. roku życia, a dla młodzieży studiującej i inwalidów do 27. roku życia. Pomoc społ. ma charakter wyłącznie pieniężny i jest realizowana przez urzędy gmin. Działalność w tym zakresie prowadzą także organizacje społ., a państwo ją subwencjonuje. Wszystkie świadczenia są automatycznie rewaloryzowane, gdy wzrost cen przekroczy 3%. Opieka zdrowotna jest jednym z elementów systemu ubezpieczeń społ.; realizują ją kasy chorych będące instytucjami samorządowymi. Chorym przysługuje prawo wyboru lekarza domowego, u którego rejestrują się jako stali pacjenci; lekarz domowy otrzymuje za każdego pacjenta roczne honorarium, niezależnie od liczby udzielonych porad. Ubezpieczeni mają prawo do otrzymania leków, protez, pomocy położnej oraz pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczn. do 1 roku. Wydatki państwa na zabezpieczenie społ. 1997 wyniosły 37,4% wydatków budżetowych, a ochronę zdrowia 14,8%. Polityka oświatowa. W Holandii funkcjonuje system szkół państw. całkowicie finansowanych przez państwo oraz szkół prywatnych subwencjonowanych w 70% przez państwo i w 30% przez gminy. Szkoły są administrowane przez rady szkolne, które odpowiadają przed władzami lokalnymi bądź prywatnymi organizacjami, będącymi ich właścicielami. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku 5–16 lat. Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat, w szkole średniej ogólnej — 6 lat. Nakłady na oświatę 1998 wyniosły 5,5% PKB.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia