Holandia. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Holandia. Środki przekazu.
Prasa. Pierwsza hol. gazeta ukazała się 1618 w Amsterdamie; 1994 ukazywało się 8 dzienników ogólnokrajowych i ponad 50 prowincjonalnych. Wśród dzienników najwyższe nakłady mają: niezależny, poranny, zał. 1619 p.n. „Amsterdamsche Courant”, wyd. w Amsterdamie, a od 1893 pod obecnym tytułem — „De Telegraaf” (nakład 808,0 tys. — 2002), oraz niezależny dziennik „De Courant Nieuws van de Dag” (nakład 51 tys. egz.; wywodzi się z „De Courant” zał. 1894, połączonego 1923 z „Het Nieuws van de Dag” zał. 1870). Wśród czasopism najwyższe nakłady osiągają: tyg. dla kobiet „Margriet”, wyd. od 1939 w Amsterdamie (530 tys.), tyg. ogólnoinformacyjny „Panorama”, wyd. od 1913 w Schalkwijk w granicach m. Haarlem (198 tys.), oraz tyg. ogólnoinformacyjny „Nieuwe Revu”, wyd. od 1968 w Amsterdamie (165 tys.). Agencje prasowe: oficjalną, niezależną agencją jest Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), zał. 1934 w Hadze; ponadto działa zał. 1946 również w Hadze katol. agencja Katholiek Nederlands Persbureau (KNP).
Radio i telewizja. Programy radiowe i telew. są nadawane przez ok. 30 organizacji z przewagą serwisu informacyjnego nadawanego przez 8 gł. niezależnych towarzystw, z których każde ma swój szczególny, polit., społ. lub rel. charakter. Czas nadawania jest przydzielany przez Commissariat van de Media, zależnie od liczby abonentów. Od 1988 pracę radia i telewizji koordynują: Nederlandse Omroepproductie Bedrjf (NOB) oraz Nederlandse Omroepprogramma Stickting (NOS). Na terenie Holandii nadaje swe programy 5 ogólnokrajowych stacji radiowych, 10 regionalnych oraz ok. 150 lokalnych. Program telew. jest emitowany na 3 kanałach. Telewizja kolorowa funkcjonuje od 1967, satelitarna — od 1985.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia