Australia. Warunki naturalne. Budowa i historia geologiczna
 
Encyklopedia PWN
Australia. Warunki naturalne. Budowa i historia geologiczna.
Zachodnią i środkową część Australii stanowi platforma prekambryjska, której fundament, zbudowany ze skał magmowych i metamorficznych archaiku i proterozoiku, odsłania się w południowo-zachodniej części kontynentu, także w Górach MacDonnella, górach Musgrave i in. Na pozostałych obszarach fundament platformy jest przykryty pokrywą młodszych skał osadowych, szczególnie grubą w obniżeniach tektonicznych (np. niecka Wielkiej Pustyni Piaszczystej). Od wschodu do platformy prekambryjskiej przylegają łańcuchy fałdowe utworzone w czasie orogenezy kaledońskiej (m.in. Góry Flindersa, Alpy Australijskie) oraz hercyńskiej (środkowa część Gór Wododziałowych). Struktury te są w większości przykryte młodopaleozoiczną i mezozoiczną pokrywą osadową, tworzącą rozległe niecki (Wielki Basen Artezyjski, Basen Murray). Australia jest fragmentem dawnego kontynentu Gondwana; wraz ze wschodnią częścią Oceanu Indyjskiego tworzy płytę litosfery zwaną płytą australijską, przemieszczającą się ku północy, wskutek czego kontynent Australii przybliża się do Azji (ok. 6,6 cm/rok). Główne bogactwa mineralne: węgiel kamienny i brunatny, boksyty, rudy żelaza, uranu, cynku i ołowiu, srebra, tytanu, złoto i diamenty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia