Australia. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Australia. Ludność.
W 2003 obszar Australii zamieszkiwało 20 mln osób. W 1788 liczbę ludności rdzennej (Aborygeni) szacowano na ok. 300 tys. osób (wg ostatnich badań archeol. — ok. 750 tys.); w ciągu 145 lat nastąpił katastrofalny jej spadek (do 67 tys., 1933); na przeł. XX i XXI w. ludność rdzenna stanowiła ok. 1,5% ogółu ludności (ok. 260 tys.). Współczesne społeczeństwo austral. powstało w wyniku imigracji; ludność Australii była w większości pochodzenia bryt. (w 2 poł. XIX w. wprowadzono przepisy utrudniające imigrację lub zabraniające napływu do Australii ludności niebryt.); od 1881 do 1947 liczba imigrantów zmniejszyła się z 36,8% do 9,8%; do ponownego wzrostu imigracji przyczyniły się zmiany przepisów ograniczających imigrację; urodzeni poza granicami Australii stanowili ok. 20,4% ogółu ludności (w tym w Wielkiej Brytanii i Irlandii — 7,2%); Polonia austral. liczy 130–180 tys. osób. Chrześcijanie stanowią 68% ogółu ludności (2001), w tym katolicy 27%, anglikanie 21% i unitarianie 6,7%; spośród innych wyznań najliczniejszymi grupami są: buddyści (1,9%), muzułmanie (1,5%) i wyznawcy judaizmu (0,4%). Przyrost naturalny 4,4‰ (2007); imigracja netto utrzymuje się na poziomie ok. 3,8% rocznie; ludność Australii jest młodsza niż w większości krajów Europy (średnia wieku 36,9 lat); dzieci poniżej 15 roku życia stanowią 19,3% ogółu ludności, a osoby które ukończyły 64 lata — 13,3%; przeciętna długość życia zwiększyła się do 77,8 lat dla mężczyzn i do 83,6 lat dla kobiet. Australia jest najsłabiej zaludnionym kontynentem świata; 75% ludności mieszka na południe od linii Newcastle–Adelaide (tj. na 9% pow.); największą gęstość zaludnienia mają: Wiktoria (20,1 osób/km2) i Austral. Terytorium Stołeczne (120). Australia jest najsilniej zurbanizowanym kontynentem, odsetek ludności miejskiej wynosi 91% (2003); od 1971 tempo wzrostu ludności miejskiej maleje; 1967–86 odsetek ludności na obszarach roln. zwiększył się z 13,5% do 17,5%; migracje do regionów rzadko zaludnionych są związane z rozwojem górnictwa i hodowli bydła. W 10 miastach liczących ponad 100 tys. mieszk. skupia się ok. 3/4 ludności Australii; największe zespoły miejskie: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Aborygen z plemienia Walpiri, okolice Alice Springs (Australia)fot. M. Witkowska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Perth, widok ogólny fot. T. Barucki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia