zawężona

Encyklopedia PWN

ekon. odtworzenie mniejszej ilości czynników produkcji niż ilość zużyta;
reprodukcja
[łac.],
ekon. odtwarzanie czynników produkcji (kapitału i siły roboczej) zużywanych w procesie produkcji;
sztuka
[niem.]
Termin „sztuka” jest odpowiednikiem łac. ars (od którego pochodzi większość nowoż.: wł. i hiszp. arte, fr. i ang. art), ten zaś odpowiada gr. téchnē; przymiotniki „techniczny” i „artystyczny” są tego samego pochodzenia.
agronomia
[gr. agronómos ‘zarządzający gruntami (rolnymi)’],
termin określający całość wiedzy teoretycznej i praktycznej o rolnictwie, łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem wiejskim;
bakteriologia
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o bakteriach, ich budowie, właściwościach, sposobie życia i czynnościach.
w szerokim pojęciu wszystkie gatunki wyróżniane w obrębie rodzaju Homo (człowiek — Antropologia), opisane na podstawie zachowanych szczątków kostnych z końca pliocenu i z plejstocenu, od najstarszych: Homo habilis, przez Homo erectus do Homo sapiens (antropogeneza); w bardziej zawężonym zakresie, zwyczajowo pojęcie to obejmuje Homo sapiens ze środkowego paleolitu, w tym archaiczne pod względem anatomicznym formy człowieka rozumnego, neandertalczyka (neandertalski człowiek), i anatomicznie współczesnego, z paleolitu górnego, dawniej określane jako Homo sapiens fossilis.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia