ustalony

Encyklopedia PWN

przyjęty w państwie (koalicji państw) w danym czasie zespół poglądów na charakter wojny, na przygotowanie do niej kraju i sił zbrojnych, a także na sposób jej prowadzenia;
Fajans Kazimierz, ur. 27 V 1887, Warszawa, zm. 18 V 1975, Ann Arbor (stan Michigan),
fizykochemik amerykański, pochodzenia polskiego, specjalista w dziedzinie radiochemii, promieniotwórczości i budowy cząsteczek.
ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
nauka o zasadach interpretacji Biblii, dział biblistyki zajmujący się refleksją nad celami i metodami egzegezy biblijnej.
indeksacja
[łac. indicare ‘wskazywać’],
ekon. wprowadzenie automatycznego powiązania pomiędzy zobowiązaniami pieniężnymi a poziomem cen.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia