uogólnioną

Encyklopedia PWN

fiz. wzajemnie niezależne parametry określające położenie układu mech. w przestrzeni (mogą to być np. współrzędne kartezjańskie, współrzędne biegunowe, kąty Eulera);
energia potencjalna nagromadzona w ciele sprężystym przy odkształcaniu wywołanym obciążeniem.
fiz. równania różniczkowe opisujące ruch układu mech. swobodnego lub z więzami dwustronnymi (więzy);
Castigliana twierdzenie
[t. kastiljana],
jedno z twierdzeń teorii sprężystości: pochodna cząstkowa energii sprężystej względem przemieszczenia uogólnionego daje przemieszczenie uogólnione, pochodna względem przemieszczenia uogólnionego równa się sile uogólnionej.
podstawowe prawo liniowej teorii sprężystości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia