terminowych

Encyklopedia PWN

określenie niem. polityki wschodniej;
wieloznaczny termin odnoszący się do: 1) struktury organizacyjnej społeczeństwa, porządkującej za pomocą aparatu administracyjnego działania jednostek i grup na podstawie norm przez siebie ustalanych; 2) organizacji grupy społecznej zajmującej pewne terytorium z władzą suwerenną na czele, związku politycznego, w którym władza prawomocna korzysta ze „środków panowania nad ludźmi” (M. Weber), lub „korporacji terytorialnej wyposażonej w bezpośrednią, samorodną władzę zwierzchniczą” oraz osobowość prawną (G. Jellinek). W obu ujęciach, podobnie jak w tym, w którym eksponuje się „gwarancyjny” charakter państwa, jako 3) struktury powołanej do ochrony uprawnień jednostek, odróżnia się państwo od społeczeństwa; inne znaczenie mają określenia państwa jako 4) „aktualizacji idei etycznej” (G.W.F. Hegel) lub 5) porządku prawnego, będącego strukturą normatywną, której organami są zarówno instytucje władcze, jak i obywatele (H. Kelsen).
PERT, ang. Program Evaluation and Review Technique,
ekon. metoda oceny i kontroli, stosowana do planowania złożonych projektów, wykonywanych przez wiele podmiotów; realizacja tych projektów z reguły wymaga stosowania licznych działań, wzajemnie między sobą powiązanych;
w prawie podatkowym nie będący podatnikiem podmiot (osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna), obowiązany (z mocy wyraźnego przepisu) do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku na rachunek właściwego organu podatkowego (urzędu skarbowego lub wydziału finansowego urzędu gminy);
Raiffeisen Bank Polska SA
[rạifaizn ˜],
jeden z pierwszych w Polsce zagranicznych banków,
technika
[gr.],
dziedzina ludzkiej działalności, której celem jest oparte na wiedzy (na podstawach naukowych) produkowanie rzeczy i wywoływanie zjawisk niewystępujących w przyrodzie oraz przekształcanie wytworów przyrody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia