sztuka karolińska

Encyklopedia PWN

w szerszym znaczeniu sztuka europejska VI w.–1. połowy XI w., od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego do skrystalizowania się stylu romańskiego.
sztuka powstała na terenie Niderlandów;
styl w dziejach sztuki europejskiej występujący między sztuką przedromańską a gotycką.
sztuka przedrom. rozwijająca się na terenie cesarstwa niemieckiego od ok. połowy X do połowy XI w.;
sztuka rozwijająca się na Wysp Brytyjskich od najazdu plemion germańskich pod koniec V w. do najazdu Normanów (1066);
program kulturalny podjęty na przełomie VIII i IX w. przez Karola Wielkiego, mający na celu powrót do wzorców kultury antycznej;
otoczenie władcy i jego rodziny, dostojników świeckich i duchownych składające się z urzędników, domowników (łac. familiares), służby; ośrodek władzy i kultury będący nieformalną instytucją.
chrześcijaństwo, gr. christianismós, łac. christianismus, christianitas,
religia monoteistyczna i uniwersalistyczna, której istotą jest wiara w Jezusa Chrystusa.
Skubiszewski Piotr, ur. 27 VIII 1931, Borzykowo k. Wrześni,
brat Krzysztofa, historyk sztuki;
okres historii w kręgu kultury europejskiej obejmujący czasy między upadkiem cesarstwa rzymskiego a przemianami zachodzącymi w Europie w dobie odrodzenia;
Alkuin, Alchoin, Alcuin, Alcwin, ur. ok. 730, prawdopodobnie w okolicy Yorku w Northumbrii, zm. 19 V 804, Tours,
teolog i pedagog.
Angers
[ã:żẹ] Wymowa,
m. w zachodniej Francji, w regionie Pays de la Loire, nad rz. Maine (dopływ Loary).
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
każde pismo (zbiór znaków graficznych) utrwalone na nośniku pisma stosowanym w poligrafii do składania tekstów, np. na czcionkach, matrycach (linotypowych, monotypowych i in.), fotomatrycach czy też w postaci fontów komputerowych.
Retzius
[rẹtsiüs]
Anders Adolf, ur. 13 X 1796, Lund, zm. 18 IV 1860, Sztokholm,
szwedzki antropolog i anatom;
Saint-Riquier
[sę rikjẹ],
miejscowość w północno-wschodniej Francji, w Pikardii, w dep. Somme, ok. 10 km na wschód od Abbeville;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia