społecznym

Encyklopedia PWN

dokument uchwalony 30 XII 1969 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych;
poglądy na temat moralnego i religijnego aspektu życia społecznego, gospodarczego i politycznego, oparte na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, stanowiące część doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza w katolicyzmie.
instytucja Pol. Państwa Podziemnego, powołana 26 X 1943 przez Krajową Reprezentację Polit. w celu zwalczania wpływów partii komunist. (PPR) w społeczeństwie;
polityka społeczna, polityka socjalna:
ekon. nazwa wprowadzona przez A. Müller-Armacka 1948 na oznaczenie wywodzącej się z ordoliberalizmu doktryny ekonomicznej realizowanej przez L. Erharda w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej.
kompleks interakcji i zjawisk między osobnikami jednego lub różnych gat., przejawiających się w antagonizmie, walkach, neutralizmie lub współdziałaniu u zwierząt, a także tworzeniu tzw. zbiorowości społ. (czasem zw. zespołami), wynikających zarówno z tzw. czynników dalszych (ang. ultimate factors), którymi zajmuje się socjobiologia, jak i bliższych (ang. proximate factors; zachowanie się zwierząt), np. strachu lub atrakcji i więzi społ., czyli stosunków, połączeń i zależności łączących je w zbiorowość.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia