schizofrenia

Encyklopedia PWN

schizofrenia
[gr. schízō ‘rozszczepiam’, phrḗn ‘umysł’, ‘rozum’],
zaburzenia schizofreniczne,
med. choroba lub grupa chorób psychicznych o różnorodnych objawach, przebiegu oraz następstwach życiowych;
Jung Carl Gustav, ur. 26 VII 1875, Kesswil, zm. 6 VI 1961, Küsnacht,
psychiatra szwajcarski, współtwórca „psychologii głębi”.
neuroleptyki
[gr. neúron ‘nerw’, lēptikós ‘wchłaniający’],
leki neuroleptyczne, leki przeciwpsychotyczne, dawna nazwa duże trankwilizatory,
grupa leków psychotropowych wpływających na objawy psychoz, zwłaszcza na tzw. objawy wytwórcze schizofrenii (omamy, urojenia, zaburzenia katatoniczne);
psychuszka
[ros.],
w ZSRR potoczna nazwa szpitala psychiatrycznego, zwłaszcza szpitala specjalnego, jako miejsca przetrzymywania dysydentów;
med. grupa chorób psychicznych cechująca się współwystępowaniem objawów charakterystycznych dla chorób afektywnych oraz schizofrenii;
ambiwalencja
[łac. ambo ‘oba’, valens, ˜ntis ‘znaczący’, ‘mający moc, wartość’],
med. objaw zaburzeń psychicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia