rzeczowe

Encyklopedia PWN

katalog
[gr.],
spis przedmiotów należących do jakiegoś zbioru ułożony w określonym porządku; np. k. firmowe, dzieł sztuki, wystaw, opisów dokumentów bibliotecznych, np. książek, czasopism, rękopisów (katalog biblioteczny);
ograniczone prawo rzeczowe uprawniające do korzystania z cudzej rzeczy (głównie nieruchomości) lub prawa (np. wierzytelność) i do pobierania z nich pożytków z obowiązkiem zachowania ich substancji i dotychczasowego przeznaczenia;
inwentarz
[łac. inventarium ‘spis’],
ekon.:
organizacja pozarządowa o charakterze dobroczynnym,
aktywa
[łac. activus ‘czynny’],
ekon. ogół zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, stanowiących materialną podstawę prowadzenia działalności gospodarczej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia