rzeczowe

Encyklopedia PWN

kodeks
[łac. codex ‘księga’, ‘spis’],
prawo akt normatywny, współcześnie wydawany z reguły w formie ustawy, stanowiący zbiór zasadniczych przepisów regulujących wyodrębnione dziedziny stosunków społecznych;
encyklopedia
[gr. egkýklios ‘tworzący krąg’, ‘całkowity’, paideía ‘wykształcenie’],
wydawnictwo informacyjne zawierające zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy (encyklopedia ogólna, uniwersalna, powszechna) lub jednej dziedziny, dotyczące jednej epoki, jednego terytorium itp. (encyklopedia specjalistyczna, tematyczna), w układzie alfabetycznym lub rzeczowym — w wersji książkowej i/lub elektronicznej.
sposób rejestracji obiegu i porządkowania akt powstających w toku działalności urzędu;
kapitał
[łac.],
ekon. jeden z czynników produkcji; źródło finansowania aktywów.
urzędowe, jawne rejestry mające na celu ustalenie ogółu praw rzeczowych (głównie praw własności) na nieruchomościach;
spisy dokumentów muzycznych (piśmienniczych, dźwiękowych i ikonograficznych), uporządkowane wg ustalonej metody układu, sporządzane dla celów informacyjnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia