Polski Komitet Pomocy Społecznej
 
Encyklopedia PWN
Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS),
organizacja pozarządowa o charakterze dobroczynnym,
założona 1958, z siedzibą w Warszawie, jako organizacja społeczna, której celem działania było niesienie pomocy osobom samotnym, w podeszłym wieku i chorym, znajdującym się w trudnych warunkach bytowych; główne formy działalności: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pomoc w naturze (odzież, żywność, meble itp.), pomoc finansową, organizacja tanich form spędzania wolnego czasu (kluby seniora, wczasy na działkach), pomoc postpenitencjarna; do 1989 działalność PKPS była finansowana głównie ze środków budżetowych, ale także z dotacji samorządów lokalnych oraz ze składek członkowskich, darowizn pieniężnych i rzeczowych; od 1989 rola państwowych i samorządowych dotacji zmniejszyła się, a źródłem finansowania stały się darowizny różnych instytucji, firm, osób prywatnych (tak finansowe, jak i rzeczowe), własna działalność gospodarcza, celowe zbiórki pieniędzy i rzeczy (żywności, odzieży, mebli itp.); formy działania zostały wzbogacone o organizowanie placówek stacjonarnej opieki dla ludzi starych, noclegownie dla bezdomnych, organizowanie czasu wolnego dla dzieci (świetlice, kolonie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia