reakcjami elementarnymi

Encyklopedia PWN

reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
fiz. procesy zachodzące przy bombardowaniu jądra atomowego innym jądrem lub cząstką elementarną;
reakcja chem. złożona z elementarnych procesów przebiegających jednocześnie w przeciwnych kierunkach: A + B ⇄ C + D, w której produkty reakcji przebiegającej z lewa na prawo są substratami reakcji biegnącej w kierunku przeciwnym, i odwrotnie.
fiz. uporządkowanie spinów w wiązce jąder względem wyróżnionego kierunku lub w wiązce cząstek elementarnych — względem wyróżnionej płaszczyzny;
chemia organiczna, chemia związków węgla,
dział chemii zajmujący się budową, właściwościami, reakcjami oraz syntezą i zastosowaniem związków organicznych;
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia