produktami

Encyklopedia PWN

ekon.:
chem. substancja powstająca z substratów w wyniku reakcji chemicznej;
ekon. produkt krajowy brutto minus amortyzacja (wszystkie mierniki brutto są liczone wraz z amortyzacją, netto — bez amortyzacji).
ekon. suma produkcji globalnej wytworzonej w gospodarce narodowej w ciągu roku.
ekon. → PKB, jeden z podstawowych mierników stosowanych w rachunkowości narodowej.
ekon. przyrost produktu całkowitego spowodowany zwiększeniem nakładu czynnika produkcji o jednostkę
ekon. → PNB, jeden z podstawowych mierników stosowanych w rachunkowości narodowej.
ekon. → PNN, jeden z podstawowych mierników stosowanych w rachunkowości narodowej.
obniżanie temperatury produktów spoż. zwykle do ok. −20°C i przechowywanie od kilku miesięcy do 1 roku w tej temperaturze;
ekon. teoria handlu zagranicznego sformułowana 1966 przez R. Vernona;
forma organizacji rynku produktów rolnych, która po II wojnie światowej została zmonopolizowana przez tzw. uspołecznione jednostki handlowej w celu planowego (centralnie kierowanego) zakupu produktów rolnych dla ich dystrybucji oraz sprzedaży;
samoistne przemiany, gł. enzymatyczne i chem., prowadzące do powstania w produkcie spoż. lub surowcu (mąka, ziarno zbóż) korzystnych cech, najczęściej organoleptycznych;
dezodoryzacja produktów spożywczych
[fr. < łac.],
odwanianie produktów spożywczych,
usuwanie niepożądanej woni;
wytwarzanie jednolitej, trwałej mieszaniny z 2 lub więcej składników, które nie mieszają się ze sobą w normalnych warunkach;
ekon. poziom produktu narodowego brutto, który byłby osiągnięty w warunkach równowagi ekonomicznej, tj. bez inflacji, przy pełnym wykorzystaniu aparatu wytwórczego i siły roboczej (przy pełnym zatrudnieniu);
zabiegi stosowane w produkcji żywności przeciwdziałające pogarszaniu się jakości produktów podczas ich przechowywania;
jedna z metod utrwalania żywności;
dodawanie do żywności przypraw, olejków, esencji

Słownik języka polskiego PWN

produkt
1. «to, co zostało wyprodukowane i jest przeznaczone na sprzedaż»
2. «to, co jest przeznaczone do spożycia lub przygotowania potraw»
3. «wytwór czyjejś działalności artystycznej, społecznej, czyjegoś umysłu itp.»
4. lekcew. «o kimś lub o czymś ukształtowanym przez jakieś środowisko, ideologię, ustrój itp.»
5. «substancja powstająca w wyniku reakcji chemicznych lub biologicznych zachodzących w organizmie»
produkt finalny ekon. «produkt gotowy»
produkt globalny «wszystkie dobra i usługi wytworzone przez społeczeństwo w ciągu określonego czasu»
produkt krajowy brutto «suma wartości dóbr i usług finalnych wytworzonych na terytorium danego kraju, w danym okresie»
produkt uboczny «produkt powstający w wyniku przyjętej koncepcji technologicznej, niestanowiący jednak zasadniczego celu procesu wytwórczego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia