produktami

Encyklopedia PWN

substancje chem. obniżające temperaturę krzepnięcia produktów naftowych, gł. olejów smarowych i olejów napędowych;
ekon. stan całkowitego zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb jednostki i społeczeństwa.
ekon. poglądy A. Smitha na kwestię tworzenia wartości nowego produktu.
ekshalacje wulkaniczne
[łac. exhalatio ‘wydychanie’],
wyziewy gazów i par wydobywające się z krateru i szczelin wulkanu przed erupcją i po niej, a także w czasie jej trwania, oraz ze stygnących pokryw wulkanicznych.
elektroda (a właściwie część ogniwa galwanicznego) o powierzchni zmodyfikowanej za pomocą jednego lub kilku enzymów, wykorzystywana w metodach analizy chem. w potencjometrii lub amperometrii.
erupcja
[łac. eruptio ‘wybuch’, ‘wypad’],
geol. proces wydobywania się na powierzchnię Ziemi i do atmosfery produktów działalności wulkanicznej, pot. — wybuch wulkanu.
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), fr. Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), ang. European Coal and Steel Community (ECSC),
organizacja międzynarodowa, utworzona na podstawie terminowego traktatu zawartego 18 IV 1951 w Paryżu na okres 50 lat przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy, który wszedł w życie 23 VII 1952.
składnik miękkiej gumy będący produktem reakcji olejów roślinnych z chlorkiem siarki lub siarką:
zakład wytwórczy produkujący spirytus surowy (nie oczyszczony alkohol etylowy) przez fermentację surowców skrobiowych (np. ziemniaki, zboże), cukrowych (np.: buraki cukrowe, melasa, owoce, trzcina cukrowa) lub celulozowych (np. posiarczynowe ługi odpadowe z przemysłu papierniczego, hydrolizaty celulozowe);
ekon. jeden z głównych typów gospodarek, wyróżnianych ze względu na rodzaj regulacji procesów gospodarczych.
ekon. odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa; dział gospodarki narodowej; pochodna powstania i rozwoju międzynarodowego podziału pracy.
herba mate, hiszp. yerba mate,
produkt z liści mate, używany przez Indian już w czasach przedkolumbijskich do sporządzania naparu pod tą samą nazwą;
dział higieny zajmujący się czynnikami wpływającymi na jakość zdrowotną oraz trwałość żywności pochodzenia zwierzęcego;
hydrorafinacja
[gr.-fr.],
usuwanie z surowca, za pomocą reakcji uwodornienia (hydrogenizacja), niepożądanych składników, jak: węglowodory nienasycone, związki org. zawierające heteroatomy (zwłaszcza siarkę);
skała powstała wskutek impakcji;

Słownik języka polskiego PWN

produkt
1. «to, co zostało wyprodukowane i jest przeznaczone na sprzedaż»
2. «to, co jest przeznaczone do spożycia lub przygotowania potraw»
3. «wytwór czyjejś działalności artystycznej, społecznej, czyjegoś umysłu itp.»
4. lekcew. «o kimś lub o czymś ukształtowanym przez jakieś środowisko, ideologię, ustrój itp.»
5. «substancja powstająca w wyniku reakcji chemicznych lub biologicznych zachodzących w organizmie»
produkt finalny ekon. «produkt gotowy»
produkt globalny «wszystkie dobra i usługi wytworzone przez społeczeństwo w ciągu określonego czasu»
produkt krajowy brutto «suma wartości dóbr i usług finalnych wytworzonych na terytorium danego kraju, w danym okresie»
produkt uboczny «produkt powstający w wyniku przyjętej koncepcji technologicznej, niestanowiący jednak zasadniczego celu procesu wytwórczego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia