nominalny

Encyklopedia PWN

definicja
[łac. definitio ‘odgraniczenie’, ‘określenie’],
log. we współcz. metodologii i logice termin, przez który rozumie się definicję realną bądź nominalną;
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
tolerancja
[łac.],
techn. liczba określająca dopuszczalny przedział zmienności pewnej wielkości.
al pari
[wł.],
ekon. zgodność rynkowego kursu: papierów wartościowych z ich wartością nominalną oraz w systemie waluty złotej — pieniędzy zagranicznych z ich wartością nominalną, czyli z parytetem złota danej waluty;
ekon. zjawisko zwiększania się nominalnych stóp procentowych w okresach inflacji;
ekon. wprowadzenie do obiegu przez bank centralny danego kraju banknotów oraz bilonu, czyli tzw. pieniądza gotówkowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia