molekularnej

Encyklopedia PWN

Neptun, symbol ,
astr. ósma, według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego;
neurobiologia
[gr. neúron ‘nerw’, bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
zespół dyscyplin nauk. badających budowę, rozwój i czynności układu nerwowego człowieka i zwierząt.
med. rozwój tkanki nowotworowej;
Nurse
[nə:rs]
Sir Paul Maxime, ur. 25 I 1949, Norfolk,
bryt. biolog molekularny;
obleńce, Aschelminthes (Nemathelminthes),
dawna nazwa typu bezkręgowców, do którego zaliczano gromady: wrotki (Rotatoria), brzuchorzęski (Gastrotricha), ryjkogłowy (Kinorhyncha), drucieńce (Gordiacea), kolcogłowy (Acanthocephala) oraz nicienie (Nematoda);
optyka
[gr. optikḗ ‘nauka o zjawiskach wzrokowych’],
dziedzina nauki i techniki zajmująca się światłem — zjawiskami związanymi z jego generowaniem, rozchodzeniem się, detekcją, oddziaływaniem z materią i wynikającymi z nich zastosowaniami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia