molekularnej

Encyklopedia PWN

w mechanice kwantowej metoda, oprac. przez R.S. Mullikena, przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera dla elektronów w cząsteczkach, polegająca na przypisaniu każdemu elektronowi osobnej funkcji falowej zależnej od współrzędnych tego elektronu.
sito molekularne, sito cząsteczkowe,
substancja porowata o ściśle określonych wymiarach porów (od dziesiątych części do kilku nm) mająca zdolność absorbowania małych cząsteczek (których wielkość odpowiada wielkości porów).
metoda analizy ruchu układu N atomów pod wpływem sił wzajemnego oddziaływania;
receptor molekularny, gospodarz, ligand,
cząsteczka chem. o specyficznej budowie przestrzennej, mająca zdolność selektywnego wiązania cząsteczek (substratów) wybranych spośród mieszaniny różnych cząsteczek chem. poprzez oddziaływania międzycząsteczkowe;
wyznakowany fragment DNA lub RNA, wykorzystywany do lokalizowania komplementarnych sekwencji DNA lub RNA oraz do oceny poziomu ekspresji RNA za pomocą hybrydyzacji kwasów nukleinowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia