molekularne

Encyklopedia PWN

Kołos Włodzimierz, ur. 6 IX 1928, Pińsk, zm. 3 VI 1996, Warszawa,
chemik teoretyk;
ciało stałe, w którego sieci krystalicznej występują wolne przestrzenie — pory o rozmiarach molekularnych, tworzące rozmaite systemy geom.;
proteomika
[ang.],
biochem. gałąź nauki, z pogranicza biochemii białek i biologii molekularnej, zajmująca się badaniem proteomów, uważana także za gałąź genetyki, gdyż bada jakościowo i ilościowo ekspresję genu na poziomie działania białek w komórce w określonym czasie.
Watson
[uotsn]
James Dewey Wymowa, ur. 6 IV 1928, Chicago,
amerykański biochemik i genetyk.
Watsona–Cricka model DNA
[m. uotsona krika],
model budowy cząsteczki kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), wg którego cząsteczka DNA ma postać podwójnej helisy (podwójnej spirali), złożonej z 2 przeciwbieżnych łańcuchów polinukleotydów zwiniętych wokół wspólnej osi w taki sposób, że łańcuchy fosfosacharydowe (reszty deoksyrybozy powiązane grupami fosforanowymi) owijają śrubowo rdzeń złożony z zasad purynowych i pirymidynowych.
wirusologia
[łac. virus ‘jad’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o wirusach, wiroidach i prionach, ich budowie, czynnościach, właściwościach i występowaniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia