grupowe

Encyklopedia PWN

w prawie polskim od 1989 rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych lub (ogólniej) z przyczyn niedotyczących pracowników;
psychol. zjawisko występujące w grupach o dużej spójności, polegające na sztywnym podtrzymywaniu zbiorowo podjętych decyzji.
prędkość przemieszczania się paczki falowej powstałej w wyniku nałożenia się fal o zbliżonych długościach, np. huku, dudnień, sygnałów świetlnych;
psychol. metoda zaprogramowanych oddziaływań psychol. wykorzystująca interakcje grupowe do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu jednostek, stosowana wobec osób zdrowych psychicznie (w przeciwieństwie do psychoterapii nastawionej na leczenie jednostek z zaburzeniami emocjonalnymi).
zjawisko polegające na radykalizacji postaw członków grupy wobec jakiejś kwestii po uprzednim przedyskutowaniu jej w ramach grupy;
biol. termin z zakresu ewolucjonizmu, dobór naturalny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia