genetyczny

Encyklopedia PWN

filoz. pogląd przeciwstawny natywizmowi, głosi, że umysł jest pierwotnie pozbawiony treści poznawczych (tabula rasa ‘niezapisana tablica’), których dostarcza mu (bezpośrednio lub pośrednio) doświadczenie;
genetyczne choroby, choroby dziedziczne,
choroby, których wyłączną lub główną przyczyną są mutacje genów lub aberracje chromosomowe;
genet. różnorodne metody badawcze umożliwiające ustalenie wybranych elementów genotypu określonego osobnika lub grupy osobników.
różnice w sekwencji DNA osobników tego samego gatunku, pozwalające na ich rozróżnienie;
regulacja genetyczna, regulacja ekspresji genów,
regulacja ekspresji genów;
informacja zawarta w sekwencji kwasów nukleinowych (DNA lub w przypadku niektórych wirusów RNA), która jest przekazywana organizmom potomnym (dziedziczność).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia