genetyczny

Encyklopedia PWN

systematyka organizmów, dawniej taksonomia,
biol. dziedzina biologii zajmująca się wyróżnianiem (a więc również nazywaniem; biologiczne nazewnictwo) i naturalną klasyfikacją grup organizmów (taksonów).
dział genetyki badający związek między mikroskopowym obrazem materiału genetycznego komórki (chromosomy) a dziedziczeniem;
odtwarzanie w procesach rozrodu i rozwoju osobniczego u organizmów potomnych cech przypominających organizmy rodzicielskie;
enzymy należące do nukleotydylotransferaz, syntetyzujące z odpowiednich nukleotydów trifosforanowych cząsteczki kwasów deoksyrybonukleinowych i rybonukleinowych wg wzoru zakodowanego w materiale genetycznym organizmu;
postęp hodowlany, zysk genetyczny,
zootechn. różnica między wartością genetyczną danej cechy potomstwa a wartością tej cechy stada rodzicielskiego, uzyskana w wyniku stosowania selekcji hod., która spowodowała korzystną zmianę frekwencji genów u potomstwa w porównaniu z rodzicami,
prokarionty, organizmy prokariotyczne,
biol. grupa jednokomórkowych organizmów niemających wyodrębnionego z cytoplazmy jądra komórkowego oraz organelli komórkowych typowych dla eukariontów, takich jak: mitochondria, chloroplasty, aparat Golgiego, retikulum endoplazmatyczne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia