genetyczny

Encyklopedia PWN

inżynieria genetyczna, techniki rekombinowania DNA,
eksperymentalna dziedzina z pogranicza genetyki i biologii molekularnej posługująca się zespołem różnorodnych technik, polegających na manipulowaniu DNA in vitro oraz in vivo w celu uzyskania dziedzicznych zmian w komórkach lub całych organizmach;
graficzne przedstawienie liniowego uporządkowania genów w cząsteczce DNA;
genet. najczęściej koliste, cząsteczki DNA plazmidów i wirusów, mające zdolności do wnikania i autonomicznej replikacji w danym typie komórki; zapewniają ochronę i powielenie wprowadzonych metodami inżynierii genetycznej fragmentów obcego DNA (klonowanie), a także — w wielu przypadkach — wydajną ekspresję zawartych w nim genów, pochodzących z różnych organizmów w komórce biorcy (gospodarza).
nadmiarowość kodu genetycznego, przejawiająca się tym, że określony aminokwas jest kodowany przez więcej niż jeden kodon (kodony synonimiczne).
genet. wzrost ciężkości objawów i wcześniejsze ujawnianie się choroby w kolejnych pokoleniach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia