gęstości prawdopodobieństwa

Encyklopedia PWN

mat. funkcja pozwalająca obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia związanego z ciągłą zmienną losową; → rozkład zmiennej losowej.
gęstość rozkładu, gęstość prawdopodobieństwa, funkcja gęstości,
mat. funkcja f pozwalająca obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A, związanego ze zmienną losową X, za pomocą wyrażenia całkowego P(XA) = ∫Af(x)dx.
gęstość prawdopodobieństwa rozkładu układów (danego zespołu) w przestrzeni fazowej;
rozkład zmiennej losowej, rozkład prawdopodobieństwa,
mat. miara prawdopodobieństwa wyznaczona przez zmienną losową w zbiorze jej możliwych wartości.
zbiór formalnie nieskończonej liczby kopii układu fiz. (o zdefiniowanym stanie makroskopowym), z których każda opisuje inny stan mikroskopowy układu (mikrostan);
orbital
[łac. orbita ‘koleina’, ‘droga’],
funkcja falowa ψ opisująca stan jednego elektronu, zależna od współrzędnych () określających jego położenie w atomie (orbital atomowy), cząsteczce (orbital molekularny, orbital cząsteczkowy) lub krysztale.
statystyka
[łac.],
pojęcie używane przynajmniej w 2 znaczeniach (M.G. Kendall i W.R. Buckland): numeryczne dane dotyczące agregatów złożonych z pewnych jednostek oraz nauka zajmująca się zbieraniem, analizą i interpretacją tego typu danych.
Smoluchowski Marian, ur. 28 V 1872, Vorderbrühl k. Wiednia, zm. 5 IX 1917, Kraków,
polski fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych w historii nauki polskiej.
mat. dla funkcji f i g — funkcja h(x) dana wzorem , oznaczana symbolem fg;
Laplace
[laplạs]
Pierre Simon de Wymowa, ur. 25 III 1749, Beaumont-en-Auge (Normandia), zm. 5 III 1827, Paryż,
francuski matematyk, astronom i fizyk; największy uczony końca XVIII i początku XIX w..
wartość oczekiwana, wartość średnia, wartość przeciętna, nadzieja matematyczna, pierwszy moment, esperancja,
pojęcie z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, najważniejsza charakterystyka liczbowa zmiennej losowej; oznaczana zwykle symbolem EX.
dyfuzja anomalna, błądzenia anomalne,
przypadkowe, niebrownowskie (Browna ruchy) przemieszczanie się obiektów, np. nieregularne szybowanie albatrosów nad powierzchnią oceanu w poszukiwaniu pożywienia lub obserwowane pod mikroskopem nieregularne przeloty bakterii Coli („chemotaksówki”) między przypadkowo rozmieszczonymi chemoatraktantami czy makroskopowe, przypadkowe przemieszczenia jonu He4+ w nadciekłym helu.
fale de Broglie’a, fale materii,
fale reprezentujące cząstki w mechanice kwantowej;
mat. twierdzenia określające warunki zbieżności ciągu dystrybuant sum zmiennych losowych do dystrybuanty granicznej i ustalające zakres możliwych dystrybuant granicznych;
rozkład gęstości prawdopodobieństwa położenia elektronów w atomie w funkcji odległości od jądra;
twierdzenie, wg którego objętość przestrzeni fazowej układu opisywanego równaniami Hamiltona pozostaje stała;
Schrödinger
[szrọ̈dıŋər]
Erwin Wymowa, ur. 12 VIII 1887, Wiedeń, zm. 4 I 1961, tamże,
fizyk austriacki, jeden z twórców mechaniki kwantowej.
statyst. urządzenie skonstruowane 1873 przez F. Galtona w celu doświadczalnego badania praw rządzących dziedziczeniem;
Miłosz Czesław, ur. 30 VI 1911, Szetejnie (Litwa), zm. 14 VIII 2004, Kraków,
poeta, prozaik, eseista, uznawany za największego polskiego poetę XX w..
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia