finansowa

Encyklopedia PWN

zwany też programem finansowym państwa, jeden z centralnych planów finansowych w krajach o gospodarce nakazowo-rozdzielczej
centralny organ administracji rządowej;
papiery uprawniające ich posiadacza do otrzymywania określonego strumienia płatności odsetek w ściśle określonym czasie;
ekon. wskaźniki ilustrujące ekonomiczną sytuację przedsiębiorstwa, stosowane w analizie ekonomicznej;
ekon. finansowy rezultat działalności podmiotu gospodarczego; różnica między przychodami pieniężnymi ze sprzedaży towarów i usług a kosztami własnymi.
ekon. w zarządzaniu finansowym wykorzystanie kosztów stałych w celu zmaksymalizowania efektów dochodowych w przedsiębiorstwie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia