Komisja Nadzoru Finansowego
 
Encyklopedia PWN
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF),
centralny organ administracji rządowej;
rozpoczęła działalność 19 IX 2006 na podstawie ustawy z VII 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym; przejęła kompetencje Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Rzecznika Ubezpieczonych. Od 1 I 2008 nadzór finansowy sprawowany przez Komisję objął także nadzór bankowy oraz nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego sprawowany dotychczas przez Komisję Nadzoru Bankowego. W skład KNF wchodzą: powoływany przez premiera na 5-letnią kadencję przewodniczący; 2 jego zastępców; 4 członków, którzy są przestawicielami ministra finansów, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, prezydenta RP oraz prezesa NBP. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje premier.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia