centralnych

Encyklopedia PWN

najstarsza, najzasobniejsza książnica Sił Zbrojnych RP; zał. 1919,
typ założenia architektonicznego, w którym rzut poziomy i bryła budynku są ukształtowane symetrycznie (przynajmniej wg 2 osi symetrii) względem punktu środkowego;
ostatnia instancja władz zajmujących się sprawami ludności chłopskiej w Królestwie Pol., zał. 1865 przy Komitecie Urządzającym do spraw Królestwa Polskiego;
1936–45 porozumienie central związków zaw. pracowników umysłowych;
Centralna Komisja Żeglugi na Renie, fr. Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), niem. Zentral Kommission für die Rheinschiffahrt (ZKR),
organizacja międzynar., zał. 1815 na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia