centralnych

Encyklopedia PWN

Europejski System Banków Centralnych, ang. European System of Central Banks (ESCB),
jednostka organizacyjno-finansowa UE, utworzona 1 I 1999, złożona z narodowych banków centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego;
archiwum wojsk.; utworzone 1918,
służba specjalna do spraw zwalczania korupcji w życiu publ. i gosp., w szczególności w instytucjach państw. i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekon. państwa;
kierownictwo polit. komunistów pol. w ZSRR, powołane 1 II 1944 w Moskwie przez KC WKP(b).
instytucja zajmująca się organizacją wystaw sztuki pol. i obcej w kraju oraz pol. za granicą, kontrolą krajowego ruchu wystawienniczego, a także działalnością oświat. i popularyzatorską w zakresie plastyki;
najwyższa władza ruchu ludowego w okupowanej Polsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia