Europejski System Banków Centralnych
 
Encyklopedia PWN
Europejski System Banków Centralnych, ang. European System of Central Banks (ESCB),
jednostka organizacyjno-finansowa UE, utworzona 1 I 1999, złożona z narodowych banków centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego;
do zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych należy przede wszystkim wspieranie polityki gospodarczej Unii, kształtowanie i realizacja jej polityki pieniężnej, utrzymywanie rezerw dewizowych krajów członkowskich i zarządzanie nimi, czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem systemu płatniczego i nadzorowanie instytucji kredytowych i finansowych, z wyjątkiem ubezpieczeniowych; banki centralne krajów członkowskich są włączone w system Europejskiego Systemu Banków Centralnych, a ich prezesi wchodzą w skład Rady Dyrektorów, która odpowiada za politykę pieniężną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia